Економіка Соціум Довкілля

Економіка природокористування і сталий розвиток: науковий журнал.
ISSN 2616-7689 (Print). Ekonomìka prirodokoristuvannâ ì stalij rozvitok.


Заснований у грудні 1999 року: 1999–2017 рр. – збірник наукових праць «Економіка природокористування і охорони довкілля»;
З 2018 року перереєстровано у зв’язку зі зміною формату на науковий журнал «Економіка природокористування і сталий розвиток».

Засновник – Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
Свідоцтво про державну реєстрацію журналу видано 22.03.2018 (серія КВ № 23175-13015ПР).
Відповідно до наказу МОН України від 24.05.2018 № 527 журнал «Економіка природокористування і сталий розвиток» входить до категорії В Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Періодичність виходу журналу – два рази на рік. Наукові статті публікуються українською, англійською, польською та російською мовами.


Журнал розміщується в міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, депозитаріях і пошукових системах:


Висвітлюються актуальні проблеми теорії й практики економіки природокористування і сталого розвитку, раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, екологічної політики та природно-техногенної безпеки, сприяння розвитку економічної науки


Галузь науки:
08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Галузь знань:
051 – Економіка


Політика відкритого доступу
Журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.


Рецензування та публікаційна етика
З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в журналі «Економіка природокористування і сталий розвиток», усі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.
Статті, подані до журналу, рецензуються конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають імен одне одного). Контактування автора та рецензентів відбувається виключно через листування електронною поштою з відповідальним секретарем редакції.
Статті, що надходять до редакції, перевіряються на відповідність вимогам до структури та оформлення матеріалу, після чого надсилаються двом рецензентам,яких призначає Головний редактор.
За результатами ознайомлення з рукописом статті рецензенти надсилають до редакції одну з рекомендацій:
1. Cтаттю рекомендовано до друку у поданому вигляді.
2. Cтаттю може бути рекомендовано до друку після внесення правок без необхідності повторного рецензування.
3. Cтаттю може бути рекомендовано до друку після внесення правок і наступного повторного рецензування.
4. Статтю не рекомендовано до друку (із зазначенням причин такого рішення).
Редакція надсилає автору рекомендації рецензента електронною поштою. Автор, отримавши рекомендації, бере їх до уваги та доопрацьовує чи переробляє статтю, або надсилає обґрунтовану відмову від прийняття рекомендацій (зауважень) рецензентів.
Після виправлення зауважень, або прийняття обґрунтування автора, Редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті.
Усі авторські права зберігаються за авторами статей.


Термін подання статей до журналу:
• до першого номеру до 01 квітня (подання журналу до друку у червні поточного року);
• до другого номеру до 01 вересня (подання журналу до друку у листопаді поточного року).


Редакційна колегія:

Хвесик Михайло Артемович (головний редактор), д.е.н., проф., акад. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ ІЕПСР НАН України;

Бистряков Ігор Костянтинович (заступник головного редактора), д-р екон. наук, проф., зав. відділом методології сталого розвитку;

Обиход Ганна Олександрівна, д.е.н., с.н.с., заступник директора ДУ ІЕПСР НАН України з наукової роботи;

Левковська Людмила Володимирівна (заступник головного редактора), д.е.н., с.н.с., зав. відділом економічних проблем водокористування ДУ ІЕПСР НАН України;

Алимов Олександр Миколайович, д.е.н., проф., акад. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, радник при дирекції ДУ ІЕПСР НАН України;

Бойнец Стефан, д.е.н., проф., завідуючий кафедри економіки факультету менеджменту Приморського університету (Словенія);

Веклич Оксана Опанасівна, д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ ІЕПСР НАН України;

Бом Сівасамбу, доктор філософії, Кембриджський університет, Лондонський Імперський коледж, департамент електроінженерії Кембриджського центру графена (Велика Британія);

Карпук Анатолій Іванович, д.е.н., проф., директор ВП НУБіП України “Боярська лісова дослідна станція”;

Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., проф., декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ільїна Марія Володимирівна, д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України;

Коваленко Андрій Олексійович, д.е.н., с.н.с., учений секретар ДУ ІЕПСР НАН України;

Кінаш Ірина Петрівна, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Куценко Віра Іванівна,д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України;

Лицур Ігор Миколайович, д.е.н., проф., провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України;

Лупенко Юрій Олексійович, д.е.н., проф., акад. НААН України, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки";

Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., проф., учений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;

Маковецька Юлія Михайлівна (відповідальний секретар), к.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України;

Микитенко Вікторія Володимирівна, д.е.н., проф., головний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України;

Сіваграков Алег Володимирович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління Інституту підприємницької діяльності (Білорусь);

Сакаль Оксана Володимирівна, д.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України;

Степаненко Анатолій Васильович, д.г.н., проф., головний науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ ІЕПСР НАН України;

Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., с.н.с., зав. відділом проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України

Арджуменд Хазрат, доктор філософії, директор Grassroots Institute, старший науковий співробітник McGill University (Канада)