Економіка Соціум Довкілля

ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК»!


У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії й практики економіки природокористування і сталого розвитку, раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу, екологічної політики та природно-техногенної безпеки.


ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ СТАТТЕЙ:

1. Приймаються наукові статті, які раніше не публікувалися та не подані до друку в інші видання українською, англійською, польською та російською мовами. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання). Публікація статей для авторів – без оплати.

2. Статті потрібно подавати у друкованому вигляді та в електронному варіанті (електронною поштою). Останню сторінку статті обов’язково повинні підписати всі автори. Аспіранти і здобувачі мають подавати рекомендацію наукового керівника.
Разом із статтею повинен надати підписаний Ліцензійний договір на використання твору (форма розміщена на сайті журналу).

3. Кожна стаття повинна мати коди УДК, JEL Сlassification.

4. Стаття має бути структурована за такими елементами: назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь та вчене звання при наявності, назва організації; анотація та ключові слова (5-7) – все українською та англійською мовами; постановка проблеми (опис проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями); аналіз попередніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу (з чітко сформульованими та виділеними головними думками, акцентованим поданням наукової новизни чи нового знання); висновки (підсумки та перспективи подальших досліджень); список використаних джерел.

5. Список використаних джерел на мові статті відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і в романському алфавіті відповідно до міжнародного бібліографічного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) (References), повторюючи в останньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні. Назви праць у списку літератури розміщують в порядку цитування в тексті.

6. Анотації надаються обов’язково українською та англійською мовами. Для україномовних статей обсяг анотації англійською мовою повинен складати не менше 1800 знаків без пробілів. Для англомовних статей обсяг анотації українською мовою повинен складати не менше 1800 знаків без пробілів. Для статей російською та польською мовами обсяг анотацій українською та англійською мовами повинен складати не менше 1800 знаків без пробілів кожна. (наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р.).
Анотації повинні бути: інформативними (без загальних слів); структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); змістовними (відображати основний зміст статті; описувати основну мету дослідження; підсумовувати найбільш значущі результати); містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено, впроваджено і т. п.).
Авторська анотація має: містити пояснення, як було проведено дослідження, без методологічних деталей; не містити посилання та абревіатури.

7. Обсяг статті – до 12 сторінок. Редактор Microsoft Word; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків; шрифт Times New Roman; кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5 см, абзацний відступ – 1 см. Таблиці і рисунки – кегель 11.

8. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми та графіки – у редакторі Microsoft Excel; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – за допомогою вбудованого редактора формул МS Equation (курсивом). Для діаграм і графиків додається окремо Excel файл з вихідними даними.

9. Зразок оформлення статті.

10. У довідці про автора потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посаду, установу, ORCID iD, контактні телефони, e-mail.

11. Електронний варіант статті та авторську довідку надсилати на електронну адресу ecops@i.ua.

12. Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають конфіденційному рецензуванню, кожна стаття отримує не менше двох рецензій.

13. Редакція залишає за собою право на скорочення, незначне редагування і виправлення статті (із збереженням головних висновків та стилю автора). Рецензовані, доопрацьовані статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада Інституту.

14. Статті, подані з порушенням даних правил, редакцією не розглядаються, про що повідомляється авторам. Відхилені рукописи авторам не повертають.

15. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.
Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.