Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і охорони довкілля» 2015»


Хвесик М. / Khvesyk M.
Голян В. / Golyan V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Князєв С. / Knyazyev S.
Відділення економіки Національної академії наук України, Київ
Department of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Обиход Г. / Obykhod H.
Омельченко А. / Omelchenko A.
Бойко В. / Boiko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Маковецька Ю. / Makovetska Ju.
Омельяненко Т. / Omelyanenko T.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВІДПОВІДНОГО ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
THE DIRECTIONS OF THE IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENTAL POLICY ON WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE BASED ON THE RESPECTIVE EU EXPERIENCE


Коржунова Н. / Korzhunova N.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ 2008/56/ЄС ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ РАМОК ДІЯЛЬНОСТІ СПІВТОВАРИСТВА У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
INSTITUTIONAL BACKGROUND IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2008/56/EC ESTABLISHING A FRAMEWORK FORCOMMUNITY ACTION IN THE FIELD OF MARINE ENVIRONMENTAL POLICY IN UKRAINE


Алимов О. / Alymov O.
Драган І. / Dragan I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СИСТЕМНА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
SYSTEM MODERNIZATION PROJECT IMPLEMENTATION MECHANISMS OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY


Коваленко А. / Kovalenko A.
Моцок О. / Motsok A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІЗНИХ РІВНЯХ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON DIFFERENT LEVELS STRATEGIC PLANNING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Клиновий Д. / Klynovy D.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Мороз В. / Moroz V.
Національна академія державного управління при Президентові України, Київ
The National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv
Петровська І. / Petrovska I.
Київський університет ринкових відносин, Київ
Kiev University for Market Relations, Kyiv

Шевченко І. / Shevchenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
INSTITUTIONAL PROVIDING ECOLOGICAL POLICY IN CONDITIONS DECENTRALIZATION


Степанова Е. / Stepanova E.
Международный гуманитарный университет, Одесса
International Humanitarian University, Odessa
Степанов В. / Stepanov V.
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, Одесса
Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research, Odessa

Сакаль О. / Sakal O.
Третяк Н. / Tretiak N.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF LAND REFORM IN UKRAINE


Каленська О. / Kalenska O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА АГРОЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMICAL EFFECTIVENESS OF SUSTAINABLE LAND USE BASED ON AGRICULTURAL LANDSCAPE APPROACH


Хвесик Ю. / Khvesyk Yu.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv
Бусел Р. / Busel R.
Луцький національний технічний університет, Луцьк
Lutsk National Technical University, Lutsk

Левковська Л. / Levkovska L.
Сундук А. / Sunduk A.
Добрянська Т. / Dobryanska T.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Яроцька О. / Yarotskaya O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
A SYSTEM OF CRITERIA AND INDICATORS FOR AN EVALUATION OF WATER USE EFFECTIVENESS


Блажкевич Т. / Blazhkevich T.
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир
The State Agroekologikal University, Zhytomyr

МІГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ
THE MIGRATION OF IHFORMATION ELEMENTS IN WATER OBJECTS


Карпук А. / Karpuk A.
Шестак М. / Shestak M.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ
ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST USAGE: DIRECTIONS AND MECHANISMS OF IMPROVEMENT


Ільїна М. / Ilina M.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЄС
FINANCIAL MECHANISMS SUPPORTING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN EU


Гаращук О. / Garashchuk O.
Державна інспекція навчальних закладів України, Київ
State inspection of educational institutions of Ukraine, Kyiv
Куценко В. / Kutsenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Микитенко В. / Mykytenko V.
Демешок О. / Demeshok O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Гребенюк О. / Grebenuk O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Кузьменко Р. / Kuzmenko R.
Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Київ
Institute of Industrial Economics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

РОЗБУДОВА БАЗИСУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОДІЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНОГО НА СИСТЕМІ NUTS
THE BASIS DEVELOPING OF TERRITORIAL AND ECONOMIC DIVISION REGIONS OF UKRAINE, BASED ON THE NUTS SYSTEM


Бодюк А. / Bodyuk A.
Київський університет управління та підприємництва, Київ
Kiev University of Management and Entrepreneurship, Kyiv

ВАРТІСНІ ВИЗНАЧЕННЯ НАДРОРЕСУРСНОГО ВИРОБНИЦТВА
COST DETERMINATION OF SUBSOIL RESOURCE PRODUCTIONS


Пугач В. / Pugach V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПРОБЛЕМА ВИЧЕРПНОСТІ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО НАДРОКОРИСТУВАННЯ
THE PROBLEM OF EXHAUSTION OF MINERAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE USING OF MINERAL RESOURCES