Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і охорони довкілля» 2011»


Хвесик М. / Khvesyk M.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Шубалий О. / Shubalyy A.
Луцький національний технічний університет, Луцьк
Lutsk National Technical University, Lutsk

Третяк А. / Tretiak A.
Навчально-науковий інститут економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології України, Київ
Educational and Research Institute of Economy of Natural Resources and Ecology of the State Ecological Academy of Postgraduate Studies and Department of the Ministry of Environment of Ukraine, Kyiv
Третяк Н. / Tretiak N.
Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України, Київ
National University of Life and Environmental Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv

ЕКОНОМІКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ
AN ECONOMY AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT LAND-TENURE ARE IN UKRAINE


Антоненко І. / Antonenko I.
Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСИСТОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF OPTIMIZATION WOODED OF TERRITORY UKRAINE


Будзяк В. / Budzyak V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСУ ТА РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ
THE PROBLEMS OF EFFICIENT USE OF LAND RESERVE AND THE RESERVE FUND


Ібатуллін Ш. / Ibatullin Sh.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Дорош О. / Dorosh J.
Державне підприємство "Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", Київ
State enterprise "Kyiv Research and Design Institute of Land Management", Kyiv

Коваль Я. / Koval Ya.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОРЕСУРСНОГО РОЗВИТКУ
PRIORITIES OF ECOLOGICAL AND BALANCED FOREST RESOURCE DEVELOPMENT


Куценко В. / Kutsenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Решетняк А. / Reshetnyak A.
Київський національний університет культури і мистецтва, Київ
Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Щурик М. / Schuryk M.
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk University of Lawthem. King Danylo Galician, Ivano-Frankivsk
Тимоць М. / Tymots M.
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk University of Lawthem. King Danylo Galician, Ivano-Frankivsk

Степаненко А. / Stepanenko A.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

КОНЦЕПЦІЇ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ
THE CONCEPTIONS OF WORLD DEVELOPMENT WITH DUE REGARD FOR ECOLOGIC LIMITATIONS


Данилко В. / Danilko V.
Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Київ
State Enterprise "Scientific-Technical Complex for Statistical Research", Kyiv
Данилко С. / Danilko S.
Державне підприємство «Науково-технічний комплекс статистичних досліджень», Київ
State Enterprise "Scientific-Technical Complex for Statistical Research", Kyiv

Бистрякова Ю. / Bystryakova Ju.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київ
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Kyiv

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
PRINCIPLES OF FORMATION OF REGIONAL ECOLOGICAL AND ECONOMIC PARTNERSHIP UNDER THE CURRENT MARKET CONDITIONS


Дорош О. / Dorosh O.
Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України, Київ
National University of Life and Environmental Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv
Третяк Н. / Tretiak N.
Національний університет біоресурсів та природокористування Кабінету Міністрів України, Київ
National University of Life and Environmental Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ
ECONOMIC METHODS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT LAND-TENURE ARE IN UKRAINE


Дубовіч І. / Dubovich I.
Національний лісотехнічний університет України, Львів
Ukrainian National Forestry University, Lviv
Булгакова М. / Bulgakova M.
Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика», Львів
Expert Advisory Center “Legal Analytics”, Lviv

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ
UKRAINE’S PARTICIPATION IN SOLVING CLIMATE CHANGE PROBLEMS


Загвойська Л. / Zahvoyska L.
Інститут екологічної економіки, Львів
Institute of Ecological Economics, Lviv
Лінинська Л. / Linynska L.
Національний лісотехнічний університет України, Львів
Ukrainian National Forestry University, Lviv

ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧНИКІВ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЧИСТІШОГО ВИРОБНИЦТВА
EVALUATION OF MANUFACTURERS’ ATTITUDE TO CLEANER PRODUCTION STRATEGY IMPLEMENTATION


Ільїна М. / Ilina M.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
DIFFERENTIATION AND ECONOMIC APPROACHES TO USE NATURAL RESOURCES OF RECREATION IN UKRAINE


Ілляшенко І. / Illyashenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
MECHANISM OF ENVIRONMENTAL FRANCHISING IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT POTENTIAL


Малахова С. / Malakhovа S.
Львівський національний аграрний університет, Львів
Lviv national agrarian university, Lviv

АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ANALYSIS OF EARTH-RESOURCE POTENTIAL OF ZAKARPATTIA AREA


Мандзик В. / Mandzyk V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ
AREAS OF IMPROVEMENT OF ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF SPECIAL WATER USE


Носуліч Т. / Nosulich T.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Обиход Г. / Obykhod H.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
STRATEGIES TO IMPROVE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT OF THE REGION'S COMPETITIVENESS


Омельяненко Т. / Omelyanenko T.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT IN THE FINANCIAL PROVISION SYSTEM OF WASTE MANAGEMENT


Остафійчук Я. / Ostafiychuk Ja.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ТЕРИТОРІЙ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
STATE POLICY OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPHERE OF THE TERRITORIES WHICH HAVE SUFFERED FROM CHERNOBYL ACCIDENT


Паляничко Н. / Palyanychko N.
Національна академія аграрних наук України, Київ
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
INVESTMENT IN THE SUSTAINABLE USE OF AGRICULTURAL LAND


Рижова К. / Ryzhova K.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF DEVELOPMENT FISHERY COMPLEX OF UKRAINE


Трілленберг Г. / Trillenberh G.
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
Ternopil National Economic University, Ternopil

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
WAYS OF IMPROVING THE TOURIST MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION


Чередніченко Ю. / Cherednichenko Ju.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONSERVATION AND PROTECTION OF WATER RESOURCES IN THE WATER TREATMENT


Шашула Л. / Shashula L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЗЕМЛЯ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА, РЕСУРС ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
EARTH AS TERRITORIAL BASIS, RESOURCE OF ECONOMIC ACTIVITY AND TO THE VITAL FUNCTIONS OF MAN


Шпильовий І. / Shpylyovyy I.
Вища атестаційна комісія України, Київ
Higher Attestation Commission of Ukraine, Kyiv
Шпильова Ю. / Shpylyova Ju.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ: ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
MANAGEMENT OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL SECURITY: ECONOMIC MECHANISMS AND OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT


Яроцька О. / Yarotskaya O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
SCIENTIFIC APPROACHES OF MANAGEMENT OF SYSTEM OF INDUSTRIAL WATER USE IN UKRAINE


Бочко О. / Bochko A.
Львівський національний аграрний університет, Львів
Lviv national agrarian university, Lviv

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
THE PRIORITY DIRECTIONS OF ECOLOGICAL ECONOMIC MANAGEMENT OF LAND RESOURCES


Воронецька І. / Voronetskaya I.
Вінницький національний аграрний університет, Вінниця
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ
EVELOPMENT ENVIRONMENTAL MARKETING IN THE CONTEXT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC SECURITY AGRI-FOOD MARKETS


Гуторов А. / Hutorov A.
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків
Kharkiv national agrarian university. V. Biotechnology, Kharkiv

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION THE RATIONAL SIZES OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES


Денисенко І. / Denisenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
ESSENCE LAND MANAGEMENT


Маковецька Ю. / Makovetska Ju.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СУЧАСНИЙ СТАН ВТОРИННОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
THE CURRENT STATE OF SECONDARY RESOURCE USAGE IN UKRAINE


Огородник Н. / Ohorodnyk N.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ENVIRONMENTAL YOUTH CULTURE AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Штець В. / Shtets V.
Державне агентство екологічних інвестицій України, Київ
State Environmental Investment Agency of Ukraine, Kyiv

РИЗИКИ ВІД ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
RISKS ARE FROM CHANGE OF CLIMATE IN UKRAINE