Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і сталий розвиток» 2019 №6(25)


Бистряков І.
Клиновий Д.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОСТОРОВИХ БІЗНЕС-ЕКОСИСТЕМ

Куценко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Гаращук О.
Державна служба якості освіти України, Київ
Топчій О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА – ДОМІНАНТА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД)

Ільїна М.
Шпильова Ю.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Омельченко А.
Пойдин П.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ У СФЕРІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ

Химинець В.
Цімболинець Г.
Ужгородський національний університет, Ужгород
МОДЕЛЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ КОШТІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД

Микитенко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
СИСТЕМНО-ВПОРЯДКОВАНА КОМБІНАЦІЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДОМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОСТОРУ

Сакаль О.
Третяк Н.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ПЛАТФОРМНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦИКЛІВ ВЗАЄМОДІЇ У ПОЛІСУБʼЄКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

Бойко В.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ УРБОРУРАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ЇЇ СУТНІСНИЙ ВИМІР

Патока І.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
УПОРЯДКУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОСИСТЕМНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ВІД НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Шарій Г.
Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка, Полтава
Обиход Г.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Дубіщев В.
Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка, Полтава
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Матюха В.
ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Горський А.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF POTENTIALLY DANGEROUS INDUSTRIES IN UKRAINE

Бегаль І.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
УДОСКОНАЛЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Рижова К.
Митрофанова О.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Чередніченко І.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ
Науковий ступінь, звання, посада та місце роботи

Купріянчик І.
Дорош А.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Салюта В.
Інститут агроекології і природокористування НААН України, Київ
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ