Економіка Соціум Довкілля

«Економіка природокористування і охорони довкілля» 2012»


Хвесик М. / Khvesyk M.
Сундук А. / Sunduk A.
Добрянський О. / Dobryanskyy O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Витвицький Я. / Vytvitsky Ya.
Іванченко І. / Ivanchenko I.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАФТОВИДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ
ECONOMIC PROBLEMS OF RESOURCE POTENTIAL USE IN UKRAINE PETROLEUM


Драган І. / Dragan I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В УКРАЇНІ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF STRUCTURAL CHANGES IN UKRAINE


Ібатуллін Ш. / Ibatullin Sh.
Степенко О. / Stepenko O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Куценко В. / Kutsenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Решетняк А. / Reshetnyak A.
Київський національний університет культури і мистецтв, Київ
Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Лицур І. / Lytsur I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC EVALUATION OF FOREST RESOURCES


Міщенко В. / Mishchenko V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

КОЛІЗІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННУ СФЕРУ УКРАЇНИ
INVESTING IN COLLISIONS THE MINERAL FIELD OF UKRAINE


Щурик М. / Shchuryk M.
Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького, Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galician, Ivano-Frankivsk

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
RATIONAL USE AND PROTECTION FOREST LAND


Андрусь О. / Andrus O.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
BASIS OF PRICING: THEORETICAL APPROACHES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Будзяк О. / Budzyak O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ДЕГРАДАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
DEGRADATION OF LAND RESOURCES OF UKRAINE


Данилко В. / Danilko V.
Марченко К. / Marchenko K.
Житомирський державний технологічний університет, Житомир
Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

Драган І. / Dragan I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГОЗБАЛАНСОВАНОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
THE FORMATION OF ECOLOGICALLY BALANCED NATURE OF MACROECONOMIC POLICY


Дорош О. / Dorosh O.
Національний університет біоресурсів та природокористування, Київ
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ – ОСНОВА ЙОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ
TERRITORIAL PLANNING OF AGRICULTURAL LAND – THE BASIS OF ITS SPATIAL LOCATION


Жарова Л. / Zharova L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF FORMATION STRUCTURAL-DYNAMIC THEORY INSIDE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


Ільїна М. / Ilina M.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СТАН, ДИНАМІКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО - РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕ КСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
STATUS, DYNAMICS, AND PERPSPECTIVES TO DEVELOP TOURIST - RECREATION COMPLEX OF UKRAINE IN FRAMEWORK OF THE WORLD ECONOMIC PROCESSES


Іртищева І. / Irtyshcheva I.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв
National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, Mykolayiv
Стройк Т. / Stroyko T.
Миколаївський державний аграрний університет, Миколаїв
Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

Кінаш І. / Kinash I.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
TEORETICAL FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT


Клиновий Д. / Klynovy D.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМАХ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ
СOMPLEX ЕSTIMATION OF NATURAL RESOURCES IN INNOVATIVE FORMS OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT


Колмакова В. / Kolmakova V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
THE METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL GUARANTEE OF WARNING AND LIQUIDATION OF THE EXTRAORDINARY SITUATIONS OF THE NATURAL AND TECHNOGENIC CHARACTER


Мандзик В. / Mandzyk V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE SYSTEM OF POPULATION QUALITY DRINKING WATER


Обиход Г. / Obykhod H.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГАРАНТУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ФОРМАТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
THEORETICAL ASPECTS OF SOCIAL SECURITY GUARANTEE FORMAT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Остафійчук Я. / Ostafiychuk Ja.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Кавецький І. / Kavetsky I.
Щецинський університет, Щецин, Польща
Schetsinsky Unіversitet, Schetsin, Poland

РОЛЬ СФЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
THE ROLE OF THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES IN REALIZATION OF THE MODERN PARADIGM OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Павленко В. / Pavlenko V.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Київ
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Тичковська Л. / Tychkovska T.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Паляничко Н. / Palyanychko N.
Національна академія аграрних наук України, Київ
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ORGANIZATIONAL COMPONENT IN PROMOTING SUSTAINABLE LAND USE


Приходько В. / Prykhodko V.
Закарпатська обласна державна адміністрація, Ужгород
Zakarpatska Regional State Administration, Uzhhorod

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RESOURCES GREENING REGIONAL DEVELOPMENT


Рижова К. / Ryzhova K.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

РОЛЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
ROLE OF WATER AND RECLAMATION COMPLEX IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE


Сакаль О. / Sakal O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
FUNCTIONS OF LAND ADMINISTRATION SYSTEM


Сахарнацька Л. / Sakharnatska L.
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Ужгород
State Higher Educational Institution «Uzhhorod National University», Uzhhorod

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
GREENING ESSENCE OF PRODUCTION IN THE FOREST OF RESTRUCTURING


Хвесик Ю. / Khvesyk Yu.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
FORMATION OF RATIONAL LAND USE IN DEPRESSED AREAS: INVESTMENT AND INSTITUTIONAL ASPECTS


Шашула Л. / Shashula L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Музика Н. / Muzyka N.
Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України, Львів
Lviv National Agrarian University of Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Lviv

ЗЕМЛЯ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА, РЕСУРС ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
EARTH AS TERRITORIAL BASIS, RESOURCE OF ECONOMIC ACTIVITY AND TO THE VITAL FUNCTIONS OF MAN


Шершун М. / Shershun M.
Комітет Верховної ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, Київ
The Verkhovna Rada Committee on Environmental Policy, Use of Natural Resources and Chornobyl Aftermath Mitigation, Kyiv

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
EFFECTIVENESS OF FOREST ENTERPRISES IN MARKET ECONOMY


Шкуратов О. / Shkuratov O.
Воронецька І. / Voronetska I.
Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Київ
Institute of Agroecology and Environmental National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
USE OF INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL MARKETING IN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES


Яроцька О. / Yarotskaya O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ВОДНІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
WATER RESOURCES AS FACTOR TO PROVIDE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE


Бондар Л. / Bondar L.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
CONCEPTUAL BASIS OF MANAGEMENT OF PROCESSES OF CAPITALIZATION OF NATURAL RESOURCES


Гамзіна О. / Gamsina O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
THE MECHANISM OF TAX REGULATION, USE AND PROTECTION OF NATURAL RESOURCES: WAYS TO CREATE


Денисенко І. / Denysenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
FORMING OF ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC SYSTEM MANAGEMENT BY THE LANDED RESOURCES


Ковальчук-Шамрило К. / Kovalchuk-Shamrylo K.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
OPTIMIZATION OF WATER USE IN INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE UNDER THE PRESENT CONDITIONS


Мартинюк І. / Martynyuk I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
THEORETICAL BASES OF ECONOMIC EVALUATION OF WATER RESOURCES OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS


Пристайко О. / Prystayko O.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
LEGISLATION FOR ENVIRONMENTAL SAFETY SECURING ON REGIONAL LEVEL


Ступень Р. / Stupen R.
Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України, Львів
Lviv National Agrarian University of Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Lviv

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕННЯХ
CURRENT STATUS OF LAND RESOURCES IN MUNICIPALITIES


Рижков І. / Ryzhkov I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ШАХТНИХ ВОД ДЛЯ ПИТНИХ ВОДОПОТРЕБ
АN ECOLOGICALLY–ECONOMIC ESTIMATION OF POSSIBILITIES OF THE USE OF MINE UNDERWATER FOR DRINKABLE WATER NECESSITIES


Шевченко І. / Shevchenko I.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE STATE LAND CADASTRE


Трофимчук В. / Trofimchuk V.
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталогорозвитку Національної академії наук України», Київ
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОГЛЯД МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
UP-TO-DATE MECHANISMS OF NATURE RESERVING: REVIEW OF INTERNATIONAL EXPERIENCE